KENKOJUKU OKANO-HA SHOTOKAN

Shihan Toyotaro Miyazaki

International Shotokai Federation
32-48 Steinway Street
Astoria, NY 11103

(718) 204-0777

SHOTOJUKU DOJO

USA Kenkojuku Association
76 Montauk Highway
Amity Harbor, NY 11701
(931) 225-9500

TAKAHASHI DOJO

Shihan Masakazu Takahashi

Shihan Koji Sugimoto

Shotokan Kenkojuku Karate Federation
12240 S.W. 128th Court #103
Miami, FL 33186
(305) 388-1160

SUGIMOTO DOJO

Horie Karate Dojo
26 West Hartsdale Ave.
Hartsdale, NY 10530
(914) 949-4808