KENKOJUKU OKANO-HA SHOTOKAN

Kenkojuku Budokan World Honbu

8-5, Minami-cho
Hachioji-Shi
Tokyo, 192 Japan

Kenkojuku Honbu

Master Tomosaburo Okano
Founder Kenkojuku

Shihan Tomokatsu Okano
Chief Instructor

2

International Shotokai Federation

32-48 Steinway Street
Astoria, NY 11103
(718) 207-0777

Shotojuku Dojo

Shihan Toyotaro Miyazaki
Founder ISF

Shihan Kai Leung
Chief Instructor